1947
In 1947 telde de visvereniging 173 leden. Er werd aan wedstrijden meegedaan in Schijndel, Beugen en Blerick. Tevens werd een onderlinge koningswedstrijd gehouden.


1948

In 1948 bedroeg het aantal leden 207. De opbrengst van de tombola die op de balavond in april werd gehouden, werd besteed aan de leden in Indië en aan het thuisfront. Er werd deelgenomen aan wedstrijden in Heusden, Venlo, Boxmeer, Afferden, Tegelen, Malden en Wijchen en aan een kringwedstrijd in Arnhem. Ook dit jaar werd een koningswedstrijd gehouden.

HSV25jaar1949


1949

In 1949 was het aantal leden van de vereniging gestegen naar 225. Door de voorzitter werd tijdens de vergadering van 27 maart 1950 voorgesteld om de Koninklijke Goedkeuring te vragen voor de statuten (welke goedkeuring in 1951 werd toegekend). Ook werd voorgesteld om het Lange Ven in Heijen te pachten (hetgeen een jaar later lukte). Verder werd er deelgenomen aan wedstrijden in Tegelen, Mill en Beugen. In de Limburgse kring wist de vereniging de kampioensbeker in de wacht te slepen en ook de wisselbeker van de kring Nijmegen werd door Maas en Niers bemachtigd. Daarnaast werd nog een onderlinge wedstrijd en een koningswedstrijd gehouden en werd er een jeugdwedstrijd georganiseerd (van 6 t/m 16 jaar, duur 1 uur).

Op zondag 20 november 1949 vierde H.S.V. Maas en Niers haar 25-jarig bestaan.


1950
In 1950 bedroeg het aantal leden 275. Dat jaar werden verschillende wedstrijden bezocht, met een goed resultaat. Ook werden weer een onderlinge wedstrijd en een koningswedstrijd georganiseerd.

Vanwege het duizendjarig bestaan van de stad Gennep organiseerde H.S.V. Maas en Niers een nationale wedstrijd. Hieraan deden vijftien verenigingen met in totaal 343 leden mee. Zoals gebruikelijk werd bij Hotel de Kroon verzameld van waaruit men groepsgewijs lopend vertrok, waarbij elke groep voorafgegaan werd door een juniorenlid die een naambordje van de betreffende vereniging droeg. De kerkelijke harmonie ging voorop en bracht de vissers met een goed stuk muziek naar de Lange Heg in de Maaskemp waar het visparcours was uitgezet. Omdat het mooi weer was kwamen er veel mensen (naar schatting zo’n 400) kijken om onze vissers aan te moedigen. Na afloop vond in het clubhuis de prijsuitreiking plaats. Het was vanzelfsprekend een zeer geslaagde dag.

Op 25 november hield de vereniging haar traditionele balavond. Tijdens dit bal vond tevens de prijsuitreiking van de hengelcompetitie plaats (zwaarste gewicht aan snoek, brasem, voorn en aal, welke gevangen moest zijn in de periode 27 juli tot 15 november). De prijzenkwestie voor de tombola was opgelost doordat drie personen zich beschikbaar hadden gesteld om de neringdoenden af te lopen voor de prijzen. De prijzen werden uitgereikt door de burgemeester van Gennep.

Verder was het de vereniging dit jaar gelukt om het Lange Ven in Heijen te pachten. Daar werd meteen 200 kilo tweezomerse edelkarpers uitgezet. Voorn en brasem werden besteld.


1951

In 1951 kwam de Koninklijke Goedkeuring van de statuten van Hengelsportvereniging Maas en Niers af onder no. 43. In het Lange Ven werd 500 kilo vis uitgezet en 200 kilo besteld. Verder werden weer verschillende wedstrijden bezocht en werd een onderlinge koningswedstrijd georganiseerd. Ook vond, zoals het jaar daarvoor, weer een hengelcompetitie plaats. De daaraan verbonden prijzen werden op de jaarlijkse balavond uitgereikt welke gehouden werd op 19 november 1951.kon.goedkeuring


1952

In 1952 bestond de vereniging uit 262 leden. Er werden in totaal negen wedstrijden bezocht, waaronder een internationale wedstrijd in Kleef (Duitsland). Dat was een aardig uitstapje. De koningswedstrijd werd eveneens weer gevist. De balavond werd gehouden op 29 november 1952 en was wederom goed geslaagd te noemen. Er waren vele prijzen te winnen in de tombola. Verder was het de vereniging weer gelukt beslag te leggen op viswater, namelijk op het water vanaf de monding van de Niers tot aan de kop van Middelaar aan beide zijden van de Maas (het zogenaamde Zwarte Water) evenals op het water vanaf de grens van Heijen tot aan het Oeffelts veer aan de rechteroever van de Maas.


1953

In mei 1953 trad het bestuur af wegens een meningsverschil ten aanzien van de hoofdprijs voor de te organiseren internationale wedstrijd. Een nieuw bestuur werd gekozen. Er werden in totaal tien wedstrijden bezocht. Aan de internationale wedstrijd in augustus namen 22 verenigingen deel. In september vond het traditionele koningsvissen plaats, gevolgd door de jaarlijkse balavond op 21 november 1953 die wel geslaagd mocht heten.

HSV30jaar1954


1954

In 1954 bestond de vereniging uit 211 leden. Ook dit jaar werd er weer aan verschillende wedstrijden deelgenomen. In augustus vond de internationale jubileumwedstrijd plaats, waar Wesel uit Duitsland de eerste plaats behaalde. Het koningskruis werd dit jaar in vier wedstrijden gevist en op 16 augustus werd een geslaagde balavond gehouden.

Op 27 november 1954 vierde de vereniging haar 30-jarig bestaan. De feestdag begon met een (goed bezochte) receptie (van 15.00 tot 17.00 uur) in het clubhuis Hotel de Kroon, waarna het bestuur gehoor gaf aan de uitnodiging van de burgemeester voor ontvangst op het gemeentehuis. Daarna begon de feestavond met muziek uit Groesbeek. Het was een zeer geslaagde dag.


1955

In 1955 telde de vereniging 228 leden. Er werden negen wedstrijden bezocht en drie onderlinge wedstrijden gehouden, waarvan één in de Paeshaven. Ook werd de onderlinge wedstrijd om het koningskruis gevist. Verder werd geprobeerd het viswater van de heer Van Dijk uit Boxmeer en van de Paesplas te pachten, tot dan toe wegens verschillende omstandigheden zonder resultaat. In juni werd de lidmaatschapskaart met foto ingevoerd, hetgeen een belangrijke verbetering was, zowel ten aanzien van het financiële aspect als het controle-aspect (de kaart werd jaarlijks afgestempeld bij het voldoen van de contributie). Tevens werd een reiscomité opgericht (spaarkas). Het reisdoel werd jaarlijks tijdens de jaarvergadering vastgesteld.


1956-1962

Ook van 1956 tot 1962 werden verschillende wedstrijden bezocht en vele onderlinge wedstrijden georganiseerd, waaronder het traditionele koningsvissen. Tevens werden enkele jeugdwedstrijden gehouden. De uitstapjes naar enkele Duitse verenigingen in die periode was goed bevallen.


1963-1968

In de periode 1963-1968 steeg het ledental naar 375. Het animo voor de onderlinge wedstrijden steeg nog steeds (gemiddeld zestig deelnemers per wedstrijd) en de jaarlijkse traditionele koningsbalavond bleef een succes. De wedstrijden buiten Gennep werden in die periode evenwel minder bezocht. In 1968 werd (met 90 personen in twee volle Zuidooster-bussen) een bezoek gebracht aan de Visma in Rotterdam.


1969-1974

In de periode 1969-1974 probeerde het bestuur het visrecht te krijgen van de grindkuil in de Looi van de heer Teunesen, echter zonder resultaat. Aan de vriendschappelijke viswedstrijd tegen H.S.V. Uerdingen (Duitsland) namen 88 leden deel. Dat was een prima georganiseerd uitstapje. Eveneens werd een wedstrijd gehouden met de personeelsvereniging van Brabantia uit Valkenswaard. Daarnaast werden jaarlijks werden meerdere onderlinge wedstrijden gehouden. In 1973 werd er ook begonnen met het damesvissen om de koninginnentitel. De senioren visten nu drie wedstrijden om de fel begeerde koningstitel te verkrijgen, de oudjes en de jeugd één wedstrijd. De traditionele koningsbalavonden waren zoals altijd een groot succes.

Het jaar 1974 stond geheel in het teken van het 50-jarig jubileum van de vereniging. Voor het bestuur was dat een groot succes. Begonnen werd met de uitgave van een goed verzorgde feestgids. Dat was alleen mogelijk dankzij de steun van de vele winkeliers door het plaatsen van een advertentie ter bestrijding van de onkosten.

Er werden dat jaar vier gratis jubileumwedstrijden gehouden: voor de senioren, voor de junioren, voor de dames en voor de ouden van dagen. Hiervoor was een keur aan prijzen beschikbaar gesteld. Om iedereen een gelijke kans te geven mocht er voor en tijdens het vissen niet worden gevoerd. De senioren en junioren werden gehuldigd in café De Zandpoort. Bij de prijsuitreiking werden enkele consumpties met wat hapjes tussendoor aangeboden. De dameswedstrijd, waaraan tevens het koninginschap verbonden was, werd afgesloten met een gezellige avond en prijsuitreiking in de Stadsherberg, eveneens met enkele consumpties en wat hapjes. Ook voor de oudere vissers waren er prijzen en gratis consumpties. Tevens was er een bus gecharterd om hen vanaf Hotel A.B.C. naar het viswater en terug te brengen. Diegenen die niet meer zo goed ter been waren werden aan huis opgehaald en teruggebracht. Daarvoor werd grote waardering uitgesproken in het dankwoord gericht tot het bestuur.

In september werd het jaarlijkse koningsbal gehouden in het clublokaal Hotel de Kroon. De belangstelling deze avond overtrof de voorgaande jaren: er was geen plaats meer vrij. Rond 22.00 uur was de trekking van de jubileumloterij door oud-burgemeester Gillisen. Verder werden twee leden onderscheiden als erelid, te weten de heer H. Jetten in zijn hoedanigheid van mede-oprichter van Hengelsportvereniging Maas en Niers en de heer Lucas van Dinter voor zijn vele werk ten dienste van de vereniging.

Het 50-jarig bestaan van H.S.V. Maas en Niers werd uitgebreid gevierd in het weekend van 7 en 8 december 1974. Klik op één van onderstaande uitnodigingen om meer te lezen over dit heuglijke feit.HSV50jaar1974-1

Anno nu
Ook nu organiseert V.B.G. Gennep regelmatig viswedstrijden, waaronder het jaarlijkse traditionele Koningsvissen. Er wordt dan hoofdzakelijk gevist op de Paesplas en op de stromende Maas.